Skip Navigation

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A RAPIDA LOANS IFN S.A.

PREAMBUL

 1. Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (Politica) a fost dezvoltată și împlementată de Rapida Loans I.F.N. S.A. cu sediul social în sat Dobroeşti, comuna Dobroeşti, sold. Giurca Constantin, nr. 8, clădirea anexa B, biroul 18, jud. Ilfov, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J 40/6225/ 2019, Cod Unic de Înregistrare 39784043 (Rapida sau Operatorul) în cadrul activității de creditare pe care o desfășoară în mod curent conform autorizațiilor obținute de la autoritățile competente.

 2. Politica a fost elaborată în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile la data prezentei, respectiv:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

  • Ordinele emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,în exercitarea atribuțiilor sale

  • Legislația națională în vigoare cu privire la datele cu caracter personal

  și va putea fi modificată din când în când în vederea corelării cu eventuale modificări legislative

 3. Această Politică nu se aplică altor site-uri web și companiilor ale căror linkuri / date de contact sunt furnizate pe site.

 4. Regulile Politicii care sunt prezentate mai jos se aplică numai activității de creditare desfășurate de Rapida, fie prin pagina Site-ul Web sau prin intermediul brokerilor de credite. Acestea nu se aplică pe site-urile care pot fi accesate de pe www.rapida.ro. După ce părăsiți site-ul www.rapida.ro, citiți informațiile despre site-urile web vizitate.

 5. Prin utilizarea site-ului www.rapida.ro acceptați regulile Politicii pe care le prezentăm mai jos.

DEFINIȚII

 1. Utilizator: o persoana fizică ce a depus o cerere în format electronic pe Site-ul Web, pentru a solicita un credit, sau persoana care acționează în calitate de garant al unui Utilizator și care intră în contact cu Rapida prin completarea și/sau semnarea unor formulare online și prin această acțiune exprimându-și acordul în legătură cu Politica de Protecție a Datelor;

 2. Debitor: o persoană fizică a cărei cerere a fost aprobată de Rapida si cu care s-a încheiat în Contract de credit;

 3. Site-ul Web: pagina de internet deținută de Rapida, respectiv www.rapida.ro.

 4. Contract: Contractul de Credit încheiat intre Debitor și Rapida ca urmare a aprobării creditului și stabilirea termenilor privind acordarea și rambursarea creditului/creditelor.

 5. Garant: este persoană care se angajează ca în ipoteza în care Împrumutatul nu rambursează Creditul, să răspundă personal și cu întreaga avere în solidar cu acesta pentru îndeplinirea obligațiilor de restituire a Creditului, care a semnat un contract de fideiusiune cu Rapida.

 6. Date personale: nume și prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea (fotografii și/sau video), înregistrări voce, număr de telefon, datele cardului de plata și/sau ale contului bancar, Codul Numeric Personal, date financiare privind contul/conturile de credit deținute de debitor sau de către Garant, informații privind solvabilitatea Utilizatorului și a Garantului, preferințe personale pe baza de cookies in cazul navigării pe pagina web a Rapida, tip echipament, locație IP, copie CI precum si alte documente ce pot fi transmise în procesul de verificare a eligibilității, după caz .

 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de operațiuni de date cu caracter personal, cu sau fără utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizare, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 8. Operator de date: cu privire la datele personale pe care le prelucrează este Rapida, așa cum este definită mai sus.

OBIECTUL POLITICII

 1. Rapida colectează datele cu caracter personal a Utilizatorilor, Debitorilor și Garanților pentru următoarele scopuri:

  • Pentru încheierea contractului de credit, respectiv: pentru evaluarea solvabilității dvs, pentru monitorizarea executării Contractului și exercitarea drepturilor ce ii revin lui Rapida în relația cu dvs, inclusiv, dar fără a ne limita la, verificarea extraselor bancare și identificarea plaților făcute de dvs, înregistrări voce, contactarea dvs prin email, sms și telefon în legătura cu executarea acestui contract etc;

  • Pentru respectarea obligațiilor legale impuse de autoritățile naționale, incluzând dar fără a ne limita la, raportări către BNR, Biroului de Credit, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sau altor instituții publice în baza unei obligații legale care exista sau pot exista în viitor;

  • Pentru scopuri de marketing si publicitate;

  • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă, inclusiv, dar fără a ne limita la, recuperarea sumelor împrumutate de la Debitor sau Garant, prin introducerea unei acțiuni în instantă și furnizarea Datelor cu Caracter Personal ale Utilizatorului/Debitorului conform Codului de Procedură Civilă;

  • Pentru prevenirea unei fraude;

COLECTAREA , STOCAREA și TRANSFERUL DATELOR

 1. Ca urmare a accesării Site-ului Web ne furnizați direct (prin completarea formularelor) sau indirect (prin aprobarea folosirii cookies-urilor) acces la datele dvs. cu caracter personal.

 2. Ne furnizați numai datele care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciului solicitat. Nu vom procesa datele dvs. personale mai mult decât este necesar pentru a furniza serviciul sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

 3. Avem dreptul de a vă colecta datele cu caracter personal și în temeiul următoarelor acte normative: dispozițiile Legii nr. 656/2002, Regulamentul BNR 2/2012, OUG 99/2006, Normele de aplicare publicate de BNR nr. 10/2005, Legea 82/1991, Ordinul MFP nr. 2634/2015, Legea 16/1996, Codul Fiscal, prescripția în materia infracțiunilor de fals din Codul de Procedura Penala cât și în baza altor acte normative în vigoare sau care vor intra în vigoare pe durata în care Rapida prelucrează datele.

 4. Vom prelucra datele dumneavoastră personale atât în varianta scrisă, pe suport de hârtie, cât și în varianta computerizată, printr-un sistem informatic, după caz, vă asigurăm că vor fi păstrate cu respectarea condițiilor de confidențialitate și securitate.

 5. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite reprezentanților și companiilor noastre în cadrul grupului, în scopul soluționării cererii de credit și, în cazul în care acestea sunt așteptările dumneavoastră pentru a vă oferi informații despre produsele noastre. Cu excepția situațiilor prevazute la art. 4.8 de mai jos, aceste date nu vor fi divulgate altor persoane, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legea aplicabilă sau dacă nu este semnat un acord corespunzător care să garanteze protecția drepturilor dumneavoastră.

 6. Datele dvs. vor fi procesate până când veți retrage consimțământul dvs. pentru o astfel de prelucrare, în măsura în care temeiul colectării datelor a fost consimțământul și nu: executarea contractului, scop legitim, prevederile legale, etc.

 7. În ceea ce privește serviciile, datele vor fi procesate în timpul perioadei în care vor fi furnizate serviciile și, în cazuri justificate, la sfârșitul beneficiile lor, dar numai în cazul în care este permisă ori impusă în conformitate cu legislația în vigoare.

 8. Rapida poate transfera datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: autorități publice inclusiv (eg. BNR, Biroul de credit), societăți de recuperare și colectare sume împrumutate, societăți de avocatura, societăți specializate în analiza datelor, Biroul de Credit, societăți care transmit notificări în numele și pe seama Rapida, persoane fizice sau juridice în legătura cu desfășurarea activității Rapida conform obiectului de activitate, respectiv, inclusiv, dar fără a ne limita la, cesionarea creanțelor în baza Contractului, cesionarea parților sociale ale Rapida, fuziunea dintre Rapida și altă societate, etc.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

 1. Utilizatorii, debitorii și/sau Garanții beneficiază de următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat: cu privire la caracteristicile importante ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la scopul, perioada și motivele acesteia, asupra destinatarilor și categoriilor de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.

  • Dreptul de acces: Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm: câte sunt , când și cum au fost colectate, dacă sunt arhivate etc. Puteți solicita să vă punem la dispoziție aceste date.

  • Dreptul de a rectifica: în cazul în care datele personale pe care le prelucrăm sunt incomplete sau incorecte cu privire la dumneavoastră, aveți dreptul ca aceste date să fie rectificate și completate în orice moment.

  • Dreptul la portabilitatea datelor: Ne puteți solicita să transmitem în mod automat datele unei alte instituții sau autorități.

  • Dreptul de a obiecta: aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment și din motive personale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă este posibil ca exercitarea dreptului de a obiecta să ne împiedice să acordăm Împrumutul solicitat

  • Dreptul de a depune o plângere: În măsura în care considerați că v-am încălcat orice drept cu privire la datele cu caracter personal și nici nu am dat curs solicitării dvs. din petiția formulată, aveți de dreptul de a vă adresa autorităților competente. În acest sens aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este o autoritate de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal, având următoarele date de contact Mun. Bucuresti, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, telefon: +4 318.059.211, +4 318.059.212, fax +4 318.059.602, website: www.dataprotection.ro.

  • Dreptul de ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: considerați că datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, vă retrageți consimțământul, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare.

  • Dreptul la restricționarea prelucrării

 2. În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți drepturile specificate mai sus și ne-am obligat să răspundem fiecărei solicitări în termen de o lună de la primirea solicitării fără o taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea la timp a acestor solicitări, termenul poate fi prelungit cu încă 2 luni, urmând a vă notifica cu privire la prelungirea termenului într-o lună de la primirea cererii.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele introduse de dvs. în formularele online sunt protejate prin criptare utilizând SSL (Secure Socket Layer).

 2. În plus, Rapida a implementat măsuri organizatorice și tehnice care vizează o protecție eficientă a datelor împotriva accesului terților.

 3. Dacă doriți puteți să: corectați datele personale, ștergeți informațiile personale, limitați prelucrarea acestora, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, transferului datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați adresa de e-mail: clienti@rapida.ro sau prin telefon 031 630 54 33.

 4. Rapida depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal. Site-ul www.rapida.ro a fost dezvoltat pe baza tehnologiilor care servesc la minimizarea riscului de interceptare a datelor cu caracter personal de către terți.

 5. În timpul navigării pe site-ul web, sunt colectate date care nu identifică datele personale ale Utilizatorului, ci așa-numitele date tehnice, de exemplu: adresa IP, informații despre tipul de browser web, sistemul de operare, furnizorul de internet. Aceste date sunt folosite pentru a crea statistici, de exemplu, pentru a determina statisticile de vizualizare a paginilor cu o distincție între locul de reședință și utilizarea unui browser web. Aceste date nu au nicio legătură cu informațiile transmise prin intermediul formularului de contact.

 6. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt protejate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate puse în aplicare în conformitate cu legile și reglementările referitoare la protecția datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate și ilegale și împotriva accidentale pierderii, distrugerii, divulgarea, deteriorarea sau schimbarea aplicabile.

ȘTERGEREA DATELOR

 1. Datele prelucrate vor fi stocate pe durata necesara realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate. Acestea urmează a se stabili de la caz la caz pe baza criteriilor stabilite în prezentul Regulament, respectiv:

  • pe toată durata valabilității contractului de credit și/sau pana la achitarea integrala a debitului, oricare dintre cele 2 termene se împlinește ultimul.

  • În cazul în care debitul a fost achitat, Datele vor fi păstrate pentru un termen de 3 ani, termenul general de prescripție civila, la care se adaugă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor de fals. Cu titlu de exemplu, în cazul infracțiunii de fals sub semnătura privata, conform art. 154 alin. 1 litera d) și alin. 2, termenul de prescripție este de 5 ani care se va adăuga peste termenul general de 3 ani. Prin urmare, la acest moment, termenul pentru stocarea Datelor furnizate de către Debitori și Garanți este de minimum 8 ani, care începe sa curgă de la data achitării debitului.

  • în cazul Utilizatorilor care au aplicat însa nu li s-a aprobat cererea de acordare a creditului, Rapida va șterge/ distruge Datele acestuia în termen de 6 luni de zile de la data informării Utilizatorului de refuzul de acordare a creditului solicitat de acesta din urmă

 2. În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unui consimțământ acordat - până la retragerea explicită a consimțământului;

 3. După expirarea perioadelor de timp menționate, în măsura în care nu există alt temei pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi anonimizate. Operatorul poate anonimiza numai o parte din date.